Noms Valencians
castellà

Emma 

Emma 

D'orige incert, possible hipocorístic d'algun nom germànic.

Emma