Noms Valencians
castellà

*Edesi 

*Edesi 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del grec, "avergonyir-se, sentir respecte o consideració per algú".

Edesio