Noms Valencians
castellà

Diego 

Diego 

Molt provablement siga un derivat de Jacop, encara que no es descarta totalment que tinga un atre orige.

Diego