Noms Valencians
castellà

Damià  i Damiana 

Damià  i Damiana 

D'orige incert, potser derivat del grec "domar, amansar", o de Dàmia, sobrenom de la deesa Cibeles.

Sant Damià, martirisat per Dioclecià en el sigle III, eixercí la medicina gratuïtament junt a son germà Sant Cosme, els dos són patrons dels meges i cirugians.

Damián