Noms Valencians
castellà

Dacià 

Dacià 

Del llatí, "daci, natural de Dàcia", antiga regió situada entre el riu Tisza, el Ponto Euxino i el Dniester.

Els dacis foren somesos per l'emperador Trajà en el sigle II.

Daciano