Noms Valencians
castellà

Cugat 

Cugat 

D'orige incert, podria vindre del llatí "còfia, capuchó", que s'utilisava antigament en les cerimònies religioses.

Cucufate