Noms Valencians
castellà

Corina 

Corina 

D'orige incert, possiblement derivat del nom grec Cora.

Nom d'una famosa poetesa grega del sigle V a.C.

Corina