Noms Valencians
castellà

*Consol 

*Consol 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Procedent de l'advocació de la Mare de Deu del Consol.

Consuelo