Noms Valencians
castellà

Cinto 

Cinto 

És un hipocorístic del nom Jacint.