Noms Valencians
castellà

Choano 

Choano 

És un hipocorístic del nom Joan.