Noms Valencians
castellà

Joan  i Joana 

Joan  i Joana 

Choano, Joanot i Choana

De l'hebreu, "Deu ha perdonat" o "Deu és misericordiós".

Nom d'alguns personages de l'Antic Testament.

L'hipocorístic Joanot, segons la tradició antiga d'utilisar l'aumentatiu, és ben conegut gràcies a l'ilustre cavaller i escritor valencià Joanot Martorell Mompalau (1414-1462), autor del Tirant Lo Blanch, una de les obres més importants de la lliteratura valenciana i romànica.

Juan