Noms Valencians
castellà

Chimo 

Chimo 

És un hipocorístic del nom Joaquim.