Noms Valencians
castellà

*Cento 

*Cento 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

És un hipocorístic del nom Vicent.