Noms Valencians
castellà

Cató 

Cató 

D'orige incert. Tradicionalment s'ha considerat procedent del llatí "astut, hàbil, ingeniós".

Catón