Noms Valencians
castellà

*Castori 

*Castori 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Variant llatina del nom d'orige grec Càstor.

Castorio