Noms Valencians
castellà

Casimir  i Casimira 

Casimir  i Casimira 

D'orige incert, procedent del polac, s'ha intentat explicar el significat per mig del polac com "proclamació de la pau".

Casimiro