Noms Valencians
castellà

Casilda 

Casilda 

D'orige incert, podria tindre el seu orige en l'àrap "casida" (composició poètica aràbiga i persa), pero també podria ser d'orige germànic.

Popularisat per la filla d'Amancrin, rei moro de Toledo, que a amagatontes alimentava i ajudava als presoners cristians, convertint-se en acabant ella al cristianisme i fugint a Burgos. Se li atribuïx el milacre de que portant ella pa baix la roba per als presoners la pillà son pare i li preguntà que portava amagat, ella respongué que roses, i a l'anar son pare a comprovar-ho resultà haver roses.

Casilda