Noms Valencians
castellà

Bonaventura 

Bonaventura 

Del llatí, "bona ventura, bona sòrt".

Utilisat en Itàlia des del sigle XI i popularisat en el sigle XIII.

Buenaventura