Noms Valencians
castellà

*Berto 

*Berto 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

És un hipocorístic del nom Albert.