Noms Valencians
castellà

Belisari 

Belisari 

D'orige incert, arribat per mig del grec, és possible que derive de Belis, nom d'una de les danaides, o de "dart, venable, flecha".

Belisario