Noms Valencians
castellà

Beatriu 

Beatriu 

Betriu

D'orige incert, podria vindre del llatí i significar "fer feliç" o be ser un derivat de "viandant, viager".

Beatriz