Noms Valencians
castellà

Bàrbera 

Bàrbera 

Del grec, inicialment significà "tartamut, que parla en dificultat", posteriorment passà a significar "el qui parla una llengua ininteligible".

En Roma solia aplicar-se als estrangers, d'ahí el calificatiu de "bàrbar" que s'aplicava a qui no era d'orige romà ni grec.

Bárbara