Noms Valencians
castellà

Apolo 

Apolo 

D'orige incert. Alguns creuen que podria vindre del grec "fer perir, destruir, matar"; atres creuen que pot tindre relació en algun deu oriental, gal, o etrusc; i atres creuen que pot provindre d'algun radical indoeuropeu, significant "excitador, promotor, proceador".

En la mitologia grega i romana, nom del deu de les arts del dia i del sol, fill de Zeus i Leto.

Apolo