Noms Valencians
castellà

Anfós 

Anfós 

És una variant del nom Alfons.