Noms Valencians
castellà

Aida 

Aida 

Provablement siga hipocorístic de Adelaida, pero podria ser també d'orige àrap i derivat de "tornar, repetir".

Popularisat per l'òpera homònima de Verdi.

Aida