Noms Valencians
castellà

*Adela 

*Adela 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Procedent de l'hipocorístic d'alguns noms germànics formats per un radical que significa "noble".

Adela