Noms Valencians
castellà

*Abel 

*Abel 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

D'orige incert. Se li atribuïx un orige hebreu en el significat de "efímer". També és possible que provinga de l'idioma acadi en el significat de "el fill". Una atra possibilitat és que siga d'orige babilònic derivat del nom del deu Bel o Baal.

Nom del segon fill d'Adam, pastor de ganado menor, mort pel seu germà Caïn.

Abel